دروس پایه دهم...

ریاضی ...

ریاضی دهم-فصل اول- نرم و نازک- گروه آکوزشی نرم و نازک

تدریس ریاضی دهم فصل اول/صفحه 1-5 (جلسه اول)

مشاهده و دانلود رایگان
ریاضی دهم-فصل اول- نرم و نازک- گروه آکوزشی نرم و نازک

تدریس ریاضی دهم فصل اول/ صفحه 5-13 (جلسه دوم)

مشاهده و دانلود رایگان