دروس پایه یازدهم...

ریاضی ...

ریاضی یازدهم تجریب- فیلم آموزشی- نرمو نازک - گروه آموزشی نرم و نازک

تدریس ریاضی یازدهم تجربی فصل اول صفحه 1تا 4(جلسه اول)

مشاهده و دانلود رایگان
ریاضی یازدهم تجریب- فیلم آموزشی- نرمو نازک - گروه آموزشی نرم و نازک

تدریس ریاضی یازدهم تجربی فصل اول صفحه 4 تا 8(جلسه دوم)

مشاهده و دانلود رایگان
ریاضی یازدهم تجریب- فیلم آموزشی- نرمو نازک - گروه آموزشی نرم و نازک

تدریس ریاضی یازدهم تجربی فصل اول صفحه 8 تا 13(جلسه سوم)

مشاهده و دانلود رایگان
ریاضی یازدهم تجریب- فیلم آموزشی- نرمو نازک - گروه آموزشی نرم و نازک

تدریس ریاضی یازدهم تجربی فصل اول (جلسه چهارم)

مشاهده و دانلود رایگان