تدریس ریاضی دهم فصل اول صفحه 5 – 13 (جلسه دوم)

راهنمایی استفاده از تدریس ها: سعی شده که تدریس ها طوری باشه که هم برای کساییه که میخوان ریاضی دهم رو بخونن مفید باشه، و هم برای کنکوری های 99 مفید و عالی باشه و بتونن تست بزنن و سوال حل کنن. اگر ازون دست افرادی هستید که میخواین ریاضی دهم رو پیش خوانی کنین، […]

تدریس ریاضی یازدهم فصل اول (جلسه چهارم)

راهنمایی استفاده از تدریس ها: سعی شده که تدریس ها طوری باشه که هم برای کساییه که میخوان ریاضی یازدهم رو پیش خوانی کنن مفید باشه، و هم برای کنکوری های 99 مفید و عالی باشه و بتونن تست بزنن و سوال حل کنن. اگر ازون دست افرادی هستید که میخواین ریاضی یازدهم رو پیش […]

تدریس ریاضی یازدهم فصل اول صفحه 8-13 (جلسه سوم)

راهنمایی استفاده از تدریس ها: سعی شده که تدریس ها طوری باشه که هم برای کساییه که میخوان ریاضی یازدهم رو پیش خوانی کنن مفید باشه، و هم برای کنکوری های 99 مفید و عالی باشه و بتونن تست بزنن و سوال حل کنن. اگر ازون دست افرادی هستید که میخواین ریاضی یازدهم رو پیش […]